Η ROUSSAKIS  είναι μια Εμπορική εταιρεία παροχής Προϊόντων Βιομηχανικού-Ναυτιλιακού και Εξοπλισμού Ασφαλείας με έδρα τον  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ .

Όλοι μαζί η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρίας, έχουμε την πεποίθηση ότι η Πολιτική Ποιότητας εκφράζει την κουλτούρα και τη δέσμευση μας για την απόλυτη τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα, και την επίτευξη τους, την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και συνεργατών μας προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης μας και προαγωγής του επιπέδου της Ποιοτικής μας συμπεριφοράς, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζουμε σε εναρμόνιση με το πρότυπο ISO 9001.

Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της πολιτικής μας είναι:

  1. Η δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων.
  2. Η απόλυτη τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία.
  3. Ο καθορισμός ποιοτικών στόχων και συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησής τους και ανασκόπηση τους.
  4. Η επικοινωνία και ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ώστε να γνωρίζει τις αρχές μας και τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλουμε για τη βελτίωση των επιδόσεων μας σε θέματα ποιότητας.
  5. Ο έλεγχος των συνεργατών μας ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση των αρχών και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουμε θέσει.
  6. Η διαρκής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας και τους συνεργάτες μας, ώστε να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και αναθεωρείται εφόσον κριθεί απαραίτητο.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19-10-20

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ