ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος η κυριότητα ταν εμπορευμάτων παρακρατείται υπέρ της πωλήτριας εταιρείας. Στο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή η πωλήτρια εταιρεία δικαιούται είτε να απαιτήσει το τίμημα, είτε να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ή και τα δύο μαζί, ασκούσα τα εκ της κυριότητάς της δικαιώματα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων επιστροφές επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης ελαττωματικότητας των προϊόντων.

Ο αγοραστής υποχρεούται να επιθεωρήσει κατά την παραλαβή τα παραδιδόμενα εμπορεύματα για την διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων τους. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο 10 ημερών από την παράδοση των εμπορευμάτων, αποσβήνεται κάθε αξίωση του αγοραστή από τυχόν ελαττώματα και καμία επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα πώληση αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αυτή αρμοδιότητα συμφωνείται και για την επίλυση διαφορών από οποιαδήποτε αξιόγραφα που τυχόν υπογράφει ο αγοραστής σχετικά με την παρούσα πώληση.

Ο αγοραστής εξουσιοδοτεί ρητά και ανεπιφύλακτα την πωλήτρια εταιρεία να συμπληρώσει το κείμενο κάθε αξιογράφου που τυχόν της παραδοθεί με ρήτρα προέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας υπέρ των δικαστηρίων της Αθήνας πάνω στο σώμα του αξιογράφου, αναγνωρίζοντας από τώρα αυτή την συμπλήρωση ως έγκυρη και υποχρεωτική για τον ίδιο.